Jakie uprawnienia należą się obcokrajowcom przy postępowaniu w sprawach przed urzędami?

przez | 23 listopada 2022
Dzisiejszy kierunek migracyjny obywateli różnych narodowości między państwami, choćby za pracą sprawia, że do Polski przybywa coraz więcej obcokrajowców. Podczas swojego pobytu w Polce, większa część z nich składa do ojczystych urzędów podania o azyl. Wnioski o osiedlenie się czy wnioski o zgodę na zawarcie małżeństwa.

tłumacz przysięgły

Autor: Republic of Korea
Źródło: http://www.flickr.com
Migranci przebywający w Polsce przynajmniej jeden raz w życiu, muszą mieć kontakt z organami administracji publicznej, które prowadzą postępowanie o ich fundamentalnych istotnych dla życia sprawach. Sprawy załatwiane przez osoby zajmujące stanowiska urzędnicze dotyczą zgody na pobyt. Dotyczą również spraw meldunkowych, spraw zatrudnienia, kwestii korzystania z pomocy społecznej etc. Bezdyskusyjny jest fakt, że cudzoziemcy, przed instytucjami publicznymi mają zapisane przywileje, które w dużej mierze pokrywają się z przywilejami przysługującymi obywatelom polskim.

Pomimo tego z uwagi na brak wiedzy w tym temacie, oraz z braku umiejętności czy wręcz bardzo nieznaczną umiejętność posługiwania się jeżykiem polskim oraz ze względu na ogólną wątpliwość obcokrajowców co do własnej pozycji wśród polaków, nie domagają się oni poszanowania swoich uprawnień. Jednym z zasadniczych praw należących się obcokrajowcom w kontaktach z organami administracji publicznej jest prawo (http://www.raczynski-kancelaria.pl/) do informacji. Prawo do informacji jest rozumiane bardzo szeroko. Prawo do informacji polega na obowiązku pracowników instytucji publicznych do informowania obcokrajowców o toku postępowania administracyjnej. Przywilej zapewnia możliwość wglądu się z dokumentami postępowania. Instytucje publiczne, mają obowiązek informowania o należnych środkach odwoławczych od dokumentów zezwalających, wydawanych w w czasie postępowania. Przywilej do informacji to także przywilej dostępu do informacji publicznej. Przy składaniu podania o wydanie wizy przez przedstawiciela konsulatu, obcokrajowcy powinni wiedzieć, że takie podanie może być opracowane w języku narodowym osoby składającej wniosek. Natomiast dokumenty służące za dowód w prowadzonym postępowaniu o wydanie wizy przez pracownika konsulatu, muszą być już składane wraz z ich przekładem na język polski.

Tłumaczenie akt może być wykonane przez certyfikowane agendy tłumaczeń. Oznacza to, że w takiej sytuacji przetłumaczenie dokumentów – dowodów w toku postępowania jest po stronie cudzoziemca. Na obszarze kraju, obcokrajowcom przysługuje prawo ochrony. Mogą oni starać się o nadanie statusu uchodźcy. W toku prowadzonej sprawy o nadanie statusu uchodźcy, obcokrajowcom potrzebny jest tłumacz przysięgły, który musi przetłumaczyć na język polski, wnioski sporządzone w języku obcym. Dopiero w toku postępowania organ prowadzący, musi zagwarantować bezpłatną pomoc osoby posługującej się językiem zrozumiałym dla składającego wniosek. Sprawdź więcej: .

Także postanowienie, efekt postępowania w sprawie, niezbędne komunikaty o trybie i terminie wniesienia środków zaskarżenia, muszą być zakomunikowane cudzoziemcowi w języku dla niego zrozumiałym oraz na piśmie. Nieodpłatny dostęp do tłumacza przysięgłego przysługuje także cudzoziemcowi, w przypadku gdy ten zawiadamia o fakcie narodzin dziecka lub informuje o śmierci a nie może nawiązać porozumienia z kierownikiem urzędu stanu cywilnego ani ustnie, ani pisemnie.