Komornik jako funkcjonariusz publiczny, poręczyciel wykonalności decyzji prawniczych

przez | 3 marca 2022
Dłużnicy, którzy nie płacą swoich długów nie mogą czuć się bezkarni, któregoś dnia przyjdzie do jego mieszkania windykator.
Komornik to funkcjonariusz publiczny, gwarant wykonalności decyzji prawniczych opublikowanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.
Oznacza to, że czyniąc swoją pracę, komornik korzysta z wyjątkowej asekuracji prawa karnego, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Równocześnie trzeba mieć na uwadze, że jako funkcjonariusz publiczny egzekutor podlega nadzwyczajnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia występków urzędniczych. Egzekutor funkcjonuje przy sądach rejonowych, w rewirach. To obwód właściwości sądu rejonowego, lub kilku sądów, w którym pracuje zwykle więcej aniżeli jeden egzekutor. Funkcjonuje on zazwyczaj w swoim obszarzesądów (zobacz patent)wierzyciel ma prawo wybierać komornika z różnego rewiru, a nawet różnej części państwa. Prawo wyboru nie przysługuje tylko w tematach o egzekucje z nieruchomości. Jego zasadniczym zadaniem jest prowadzenie egzekucji sądowej.

Egzekucje prawnicze polegają na tym, że przy wdrożeniu wyznaczonych środków przymusu dąży się do ściągnięcia z majątku trasata zapłaty dla wierzyciela. Procedura cywilna wyróżnia dwa rodzaje egzekucji sądowej, świadczeń pieniężnych, i niefinansowych. Licytacje komornicze z Wrocławia mogą być prowadzone z majątku, ruchomości, uposażenia za pracę, z rachunków bankowych, z wierzytelności, także z pozostałych praw majątkowych.

W postępowaniu egzekucyjnym zasadniczo obowiązek wskazania czynników majątku dłużnika spoczywa na wierzycielu. Licytacje komornicze odbywają się zawsze jawnie, w obecności i pod nadzorem sędziego, także w obecności komornika – więcej o autorze.