Rezerwy emerytalne – jakie rzeczy powinieneś wiedzieć o tworzeniu i wyliczaniu?

przez | 30 lipca 2021
Rezerwy emerytalne to zobowiązania wynikające z ubiegłych zdarzeń oraz obowiązki sporządzania świadczeń o wiarygodnie stwierdzonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych czy przyszłych aktywów. Istotą wyceny rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze są nakazy prawa pracy, kodeksów wynagrodzeń, układów zbiorowych i innych obowiązkowych porozumień pracodawców z pracownikami.

aktuariusze pozują do zdjęcia

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Szacunek kwoty rezerw powinien uwzględniać obowiązujące obciążenia pracodawcy wynikające z przepisów prawa obligatoryjnych na dzień kalkulowania rezerwy. Rezerwy emerytalne, na odprawy rentowe i gratyfikacje jubileuszowe opracowuje się tylko wtedy, gdy z rozkazów prawa, układu pracy czy umów o pracę bezsprzecznie wynika, że na właścicielach firm ciąży obligacja ich wypłaty i ich skala jest istotna, w związku z czym ich nieuwzględnienie w sprawozdaniu finansowym zniekształciłoby obraz sytuacji finansowej oraz majątkowej oraz rezultat finansowy przedsiębiorstwa – idź na stronę.

Przykładowy sposób obliczenia rezerwy na odprawy emerytalne uzależnia jej wysokość od takich czynników,

finanse

jak teraźniejszy staż pracy, łączna liczba lat do przepracowania (która uzależniona jest od dwóch zmiennych: wieku fachowca oraz wieku emerytalnego), zdyskontowanej podstawy opłaty odprawy jak również prawdopodobieństwa zostania w firmie pracownika do uzyskania wieku emerytalnego. Popieraną metodą liczenia rezerw na te świadczenia jest oczywiście wycena, którą robi aktuariusz. Wycena sawyer wycena części przedsiębiorstwa rezerw na długoterminowe zobowiązania pracownicze, w tym odprawy emerytalne i rentowe, winna zostać z realizowana zgodnie z metodologią aktuarialną, korzystając z pomocy eksperta jakim jest aktuariusz, ponieważ ustalenie ich wielkości uwarunkowane jest wieloma czynnikami (np. stosunki makroekonomiczne, rotacja pracowników, ryzyko śmierci).

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje uzupełniony przepis dotyczący rezerw. Adekwatnie do art.

Jeżeli interesuje Cię tematyka przedstawiana w niniejszym materiale, sprawdź pełną ofertę (https://www.traple.pl/covid/czy-tarcza-3-0-odmrozi-sady-w-czasie-epidemii-covid-19/), a z pewnością okaże się ona dla Ciebie warta zainteresowania.

39 ust. 2 ustawy o rachunkowości przedsiębiorstwa dokonują pasywnych rozliczeń, międzyokresowych kosztów w wysokości ewentualnych zobowiązań przypadających na obecny okres sprawozdawczy, wynikających m.in. z nadchodzących świadczeń na rzecz pracowników (np. gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych).