Czytanie prawa zazwyczaj nie należy do przyjemności, ale minimum znajomości w tym zakresie to zgoła obowiązek

przez | 9 lipca 2021
Określenie kapitału początkowego wprowadziły zapisy tzw. ustawy emerytalnej. Ustalenie kapitału początkowego jest jednym z czynników, który będzie miał wpływ na wielkość emerytury. ZUS liczy kapitał początkowy osobie, która składa wniosek o emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może też ustalić kapitał początkowy niezależnie w dowolnym czasie, przed nabyciem uprawnień emerytalnych. Kapitał początkowy jest wyliczany każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r.

w pracy

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com
Z chwilą dostarczenia wniosku wraz z dołączonymi do wniosku odpowiednimi dokumentami, o ustalenie kapitału początkowego (sprawdź to), ZUS wszczyna procedurę, której wynikiem jest wydanie decyzji administracyjnej „o ustaleniu wartości kapitału początkowego”. Do ustalenia kapitału początkowego niezbędne są dokumenty m.in. poświadczające staż pracy i wielkość wynagrodzenia sprzed 1999 roku.

Rygorystyczne kryteria, dotyczące warunków administracyjnych rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia, zasadniczo dotyczą pracodawców. Aby wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika wzór (więcej na stronie), było skuteczne, pracownik również powinien przestrzegać pewnych reguł. Nie każdą umowę można rozwiązać za wypowiedzeniem. W tym trybie pracownik może rozwiązać umowę podpisaną na okres próbny i umowę zawartą na czas nieokreślony . Inaczej postępuje się w sytuacji umów podpisanych na czas określony. Ideą tego rodzaju umów jest bowiem zagwarantowanie pewności stosunku pracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w czasie, na jaki umowa została ustanowiona. W związku z tym zasadą jest, że od umowy na czas określony pracownik nie może wcześniej odstąpić. Jedyny wyjątek dotyczy porozumień zawartych na czas dłuższy niż pół roku, w których strony zawarły klauzulę możliwości wypowiedzenia jej. Umowy podpisywane na czas krótszy ni 6 miesięcy nie mogą zawierać zapisów dotyczących wcześniejszego wypowiedzenia.

Zagadnienie: umowa zlecenie a działalność gospodarcza (sprawdź to) istnieje nie od dziś. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często mają trudność w tym temacie i popełniają błędy obliczając zysk niewłaściwie. Czasami dochodzi do sytuacji, że osoby pracując w ramach umowy zlecenie czy dzieło, wykonują w tym samym zakresie także działalność gospodarczą. Zasadniczo każda osoba, która ma własną działalność gospodarczą, musi odprowadzać z tego tytułu składki społeczne.

W sytuacji kiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą równocześnie pracuje na podstawie zawartej umowy zlecenia, może nie płacić należnych ZUS-owi składek z racji prowadzonej firmy, tylko ze zlecenia. W większości przypadków jest to uzależnione jednak od przychodu osiąganego z takiej umowy.