Komornik jako funkcjonariusz publiczny, poręczyciel wykonalności decyzji prawniczych

Komornik jako funkcjonariusz publiczny, poręczyciel wykonalności decyzji prawniczych

Komornik jako funkcjonariusz publiczny, poręczyciel wykonalności decyzji prawniczych
Dłużnicy, którzy nie płacą swoich długów nie mogą czuć się bezkarni, któregoś dnia przyjdzie do jego mieszkania windykator.
Komornik to funkcjonariusz publiczny, gwarant wykonalności decyzji prawniczych opublikowanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.
Oznacza to, że czyniąc swoją pracę, komornik korzysta z wyjątkowej asekuracji prawa karnego, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Równocześnie trzeba mieć na uwadze, że jako funkcjonariusz publiczny egzekutor podlega nadzwyczajnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia występków urzędniczych. Egzekutor funkcjonuje przy sądach rejonowych, w rewirach. To obwód właściwości sądu rejonowego, lub kilku sądów, w którym pracuje zwykle więcej aniżeli jeden egzekutor. Funkcjonuje on zazwyczaj w swoim obszarzesądów (zobacz patent)wierzyciel ma prawo wybierać komornika z różnego rewiru, a nawet różnej części państwa. Prawo wyboru nie przysługuje tylko w tematach o egzekucje z nieruchomości. Jego zasadniczym zadaniem jest prowadzenie egzekucji sądowej.
Egzekucje prawnicze polegają na tym, że przy wdrożeniu wyznaczonych środków przymusu dąży się do ściągnięcia z majątku trasata zapłaty dla wierzyciela. Procedura cywilna wyróżnia dwa rodzaje egzekucji sądowej, świadczeń pieniężnych, i niefinansowych. Licytacje komornicze z Wrocławia mogą być prowadzone z majątku, ruchomości, uposażenia za pracę, z rachunków bankowych, z wierzytelności, także z pozostałych praw majątkowych.

W postępowaniu egzekucyjnym zasadniczo obowiązek wskazania czynników majątku dłużnika spoczywa na wierzycielu. Licytacje komornicze odbywają się zawsze jawnie, w obecności i pod nadzorem sędziego, także w obecności komornika – więcej o autorze.
admin

Comments are closed.